Konkurs na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele

Na základě usnesení rady města ze dne 20. 1. 2022

vyhlašuje Město Strážov

konkurs

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele

Základní školy a mateřské školy Strážov, příspěvkové organizace

Kvalifikační předpoklady uchazeče:
vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, organizační a řídící schopnosti, znalost školské legislativy a souvisejících předpisů, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav.

 

Písemné přihlášky do konkursu doručte nejpozději do 3. března 2022 do 9.00 hod, v obálkách označených „KONKURS – NEOTVÍRAT“ na adresu:
Město Strážov, Strážov 71, 340 21 Janovice nad Úhlavou

 

Náležitosti přihlášky:
Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání — diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem a délce pedagogické praxe, životopis, návrh koncepce dalšího rozvoje Základní školy a mateřské školy Strážov (maximální rozsah 5 stran strojopisu), výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců), lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu vedoucí funkce.

Ve Strážově dne 20. 1. 2022

Dokument zde

Categories: Novinky