Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020

Základní škola a mateřská škola Strážov, 

příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok2019/2020

 

Škola je zařazena do školského rejstříku od 1. 9. 2007 s názvem Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace s identifikátorem: 650 048 342

Adresa: Základní škola a mateřská škola Strážov, příspěvková organizace
Strážov 92, 340 21, Janovice nad Úhlavou
Právní forma: příspěvková organizace

Obor vzdělávání:       79-01-C/01

IČO:                 750 06 103
IZO:                 102 164 568
ředitelka školy: Mgr. Šárka Rašková
kontakt:           II. stupeň ZŠ 376 392 419, I. stupeň ZŠ  376 392 998
e- mail:             skola@strazov.cz
zřizovatel: Město Strážov
právní forma: město
IČO: 00 256 102
adresa: MÚ Strážov, Strážov 71, 340 21, Janovice nad Úhlavou

statutární zástupce:     Ing. Josef Rousek kontakt:    Tel.:   376 392 465

Fax:     376 392 485

e- mail: mesto@strazov.cz
Součásti školy: Mateřská škola           kapacita dětí 60 (2 x 30)

Základní škola             kapacita žáků 270 (9 x 30)

Školní družina               kapacita žáků 60 (2 x 30)

Školní jídelna             kapacita 250 jídel

Základní údaje o součástech školy

Mateřská škola má dvě oddělení, které navštěvovalo k 30.9. 2019 42 dětí, z toho 7 dětí s odkladem PŠD, docházku k 31.8. 2020 ukončilo 15 dětí, z toho 14 dětí odešlo do 1. třídy naší ZŠ a 1 dítě do jiné ZŠ. V MŠ pracují čtyři kvalifikované učitelky mateřské školy a jeden asistent pedagoga.

Pět ročníků 1. stupně ZŠ bylo vyučováno ve čtyřech třídách. Vzhledem k nižšímu počtu žáků byl spojen třetí a čtvrtý ročník do jedné třídy, ale výuka 5 h ČJ a 5 h M probíhala v těchto ročnících odděleně. Potřebné finanční prostředky na zajištění oddělené výuky hradil zřizovatel školy. V prvním ročníku se vyučoval 1 žák s IVP a s asistentem pedagoga a 1 žák měl vypracovaný IVP. Ve druhé třídě pracoval asistent pedagoga s 1 žákem s IVP a další 2 žáci s IVP. S žáky pátého ročníku se učili 3 žáci s asistentem pedagoga, měli vypracovaný IVP. V šestém ročníku se učil 1 žák dle IVP a s asistentem pedagoga. V sedmém ročníku měli 2 žáci asistenta pedagoga, pracovali dle IVP a 2 žáci s IVP. V osmém ročníku by1 žák s poruchou učení, měl pracovaný IVP. Do devátého ročníku byl zařazen 1 žák s poruchou chování bez IVP.  I. stupeň ZŠ navštěvovalo k 1.9. 2019 71 žáků (+ 1 žák v 1. roč. plnil povinnou školní docházku v zahraničí), které vyučovalo sedm učitelů (z toho 2 na snížený pracovní úvazek) a tři asistenti pedagoga. Na II. stupni se učilo k 1.9. 2019 ve čtyřech třídách 69 žáků. Výuku zajišťovalo šest učitelů. Pět učitelů pracovalo na plný úvazek a jeden učitel měl snížený úvazek. Dále byli přiděleni dva asistenti pedagoga (6. a 7. ročník). U integrovaných žáků převažuje lehké mentální postižení.

Na konci školního roku měla škola 140 žáků (+1 žák plnil PŠD v zahraničí).

Ve škole se vyučoval nepovinný předmět „Náboženství“, vyučoval jej pan farář.

Pracovaly tyto zájmové útvary: Výtvarný, Přírodovědný, Počítače, 2x Paličkování, Gymnastika, Aj pro I. st., Literární čtení v Aj pro II. st., Německý jazyk pro I. st.

Vzhledem ke koronavirové pandemii od března 2020 přerušily až do konce školního roku svoji činnost, včetně nepovinného předmětu.

Školní družina byla organizována ve 2 odděleních. K 30.9. 2019 školní družinu navštěvovalo 47 účastníků zájmového vzdělávání. V prvním oddělení pracuje kvalifikovaná vychovatelka, ve druhém oddělení se o účastníky zájmového vzdělávání stará kvalifikovaný pedagog volného času.

Ve školní jídelně se stravovalo k 31.10. 2019 248 strávníků, máme doplňkovou činnost.

Materiálně – technické podmínky školy

Na základní škole je deset vyhovujících učeben, z nichž dvě jsou využívány jako odborné pracovny (I. st. ZŠ s interaktivní tabulí a piánem, II. st. ZŠ s počítači a dataprojektorem). V budově II. stupně je využívána odborná pracovna pro výuku přírodopisu, chemie, informatiky a fyziky. Současně je v této pracovně 24 počítačů připojených na internet. Všechny kmenové třídy druhého stupně jsou vybaveny dotykovým počítačem propojeným s plazmovou televizí. Toto vybavení bylo pořízeno z dotací EU v rámci projektu „Investice do rozvoje vzdělávání“. K počítačům mají všichni žáci školy volný přístup. Počítačová učebna je tudíž využívána nejen při výuce, ale i v odpoledních hodinách při zájmovém útvaru „Počítače“.

V budově I. stupně je využívána jedna pracovna. Slouží jako učebna hudební výchovy, jazyků a knihovna. Tato učebna byla v rámci již zmíněného projektu vybavena dotykovým počítačem a interaktivní tabulí. Učebna je využívána průběžně všemi vyučujícími prvního stupně. Probíhá zde oddělená výuka Čj a M ve 3. ročníku a výuka náboženství. V přízemí je žákovská dílna, zároveň slouží jako učebna výtvarné výchovy, keramická dílna s hrnčířským kruhem a pecí, vyučují se zde Pč – dílny. Kmenové třídy I. stupně byly vybaveny každá 2 počítači s připojením na rychlý internet. V návaznosti na finanční možnosti školy a zřizovatele se počítá, že budou tyto učebny i kmenové třídy dovybavovány.

Školní družina má 2 oddělení a je umístěna v budově I. stupně v přízemí ve dvou místnostech. Vybavení pomůckami a hračkami pro účastníky zájmového vzdělávání je na odpovídající úrovni. Tento materiál je pravidelně obměňován a doplňován. Účastníci zájmového vzdělávání ve školní družině využívají 2 počítače s připojením na rychlý internet, v jedné místnosti je využíván kuchyňský kout s novým sporákem se sklokeramickou deskou. Ve školním roce 2019/2020 bylo přihlášeno k 31.10. 2019 47 účastníků.

Žáci v rámci vyučování pracovních činností mají k dispozici pracovnu dílen a školní pozemek. Pracovní pomůcky a materiál nezbytný pro vyučování je pravidelně doplňován i díky sponzorským darům (Kovodružstvo Strážov). Na pracovních stolech jsme vyměnili dřevěné pracovní desky a pořídil se jeden nový pracovní stůl se svěrákem.

Škola má k dispozici školní kuchyňku na II. stupni ZŠ. Její prostory a vybavení využívají žáci při hodinách pracovních činností, výchově ke zdraví apod. V roce 2017 jsme zakoupili dva nové elektrické sporáky se sklokeramickou deskou, vybavení školní kuchyňky průběžně doplňujeme dle potřeby.

Škola pro výuku tělesné výchovy využívá tělocvičnu, která je umístěna v suterénu budovy II. stupně. Dále vyučující tělesné výchovy využívají sokolovnu, sportovní areál u sokolovny, fotbalové a hasičské hřiště. Žáci mají k dispozici stůl na stolní tenis. Vybavení školy sportovním nářadím a náčiním je na dobré úrovni a je podle finančních možností doplňováno. Tělocvična je po rekonstrukci z roku 2019, náklady byly částečně hrazené z dotací, o které požádal zřizovatel školy. Prostor tělocvičny je malý a nevyhovuje současným potřebám výuky tělesné výchovy.

Žáci pracují s učebnicemi a učebními texty, které jsou vhodné pro školní vzdělávací program, podle kterého jsou vyučováni. Učební pomůcky, které učitelé využívají při výuce jednotlivých předmětů, vyhovují s určitými výhradami požadavkům výuky. Dle finančních možností školy se pořizují nové didaktické pomůcky. Žákovský nábytek byl zakoupen již do všech kmenových tříd, obměna ještě čeká na odbornou učebnu na II. stupni a školní družinu. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu žáků se dokupují žákovské sestavy pro II. st. ZŠ.

Počítače využívané na naší škole jsou napojeny na internet. Investiční rozvoj je velice úzce spjat s finanční situací školy (peníze ze státního rozpočtu) + finanční situací města (zřizovatel). Všechny získané finance jsou pochopitelně ihned investovány do nových učebních pomůcek či do modernizace vybavení školy. V roce 2016 jsme výměnu počítačů řešili firemním darem. K obnově techniky škola využila ve školním roce 2019/2020 dotační projekt ESF

Šablony II, ze kterého jsme pořídili 20 ks nových notebooků do ZŠ, 10 ks tabletů do ŠD a 20 ks tabletů do MŠ. Projekt je ve výši 1 261 043,- Kč.

Školská rada byla zřízena 26. 11. 2014. Poslední volby proběhly na podzim v roce 2017. ŠR má šest členů. Dva z řad pedagogických pracovníků – Mgr. Jana Pangerlová, Mgr. Lubomír Hofman, dva členy jmenoval zřizovatel  – pan Pavel Prošek, kterého nahradila od října 2019 paní Eva Ebenstreit, pan Jiří Toman.

Dva členové školské rady byli zvoleni z řad zákonných zástupců žáků – paní Pavla Hanzlíková, paní Květoslava Bouberlová. Předsedou ŠR byla zvolena paní Květoslava Bouberlová.

                                  Vzdělávací programy

Žáci 1. – 9. ročníku se vzdělávají podle

  ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: „ŠVP ZŠ a MŠ STRÁŽOV“, č. j. 233/2016, z 26.8. 2016

Přehled pracovníků školy

Základní údaje o pracovnících školy

Ve škole je celkem zaměstnáno 33 zaměstnanců. Z toho na základní škole 13 učitelů a 5 asistentů pedagoga. 1 vychovatelka školní družiny, 1 pedagog volného času, 3 nepedagogičtí zaměstnanci. V mateřské škole pracují 4 učitelky, 1 asistent pedagoga, 1 nepedagogický zaměstnanec. Ve školní jídelně jsou 4 zaměstnanci. Někteří zaměstnanci pracují na vedlejší pracovní poměr.

Údaje o pedagogických pracovnících

Fyzický počet:      ZŠ 13                 MŠ 4                  asistent pg. 6                 ŠD 2 Přepočtený počet: ZŠ 11,1818         MŠ 4,0000        asistent pg. 3,7778        ŠD 1,3600

Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků

Odborná kvalifikace Procent Neaprobovaně vyučované některé předměty Poznámka
Učitelé 1. stupně

 

100 Aj
Učitelé 2. stupně

 

100 D, Z, I, Aj, Nj, Hv, Pč, Pv, Vz, Vo D, Nj, Vo jen částečně neaprobovaně
Učitelky MŠ

 

100
Vychovatelky ŠD

Pedagog volného času ŠD

100

100

Kvalifikovanost 100 %

Aprobovanost 61 %

Údaje o nepedagogických pracovnících

Fyzický počet: 8

Přepočtený počet: 6,92

 

Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

Zápis k povinné školní docházce

 

Pro školní rok 2019/2020 bylo do první třídy přijato 11 žáků.

 

 Výsledky přijímacího řízení

a/ na víceletá gymnázia přijato: 0

b/ na SŠ zřizované krajem, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků bylo přijato —–

Gymnázia Obchodní akademie Zdravotní školy Průmyslové šk. Ostatní střední šk. Střední odborné uč. celkem
1 0 1 3 2 5 12

c/ do učebních oborů bylo přijato: 5 d/ počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 12

 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy
V devátém ročníku V nižším ročníku
12 0

                                             Kontrola provedená ČŠI

 

Poslední kontrola provedená ČŠI proběhla na naší škole ve školním roce 2018/2019

18.6. 2019 nebylo zjištěno porušení právních předpisů. Čj.ČŠIP-659/19-P

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Přehled o výsledcích vzdělávání žáků

Přehled prospěchu (stav k 30.6. 2020)

1. stupeň

Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno Poznámka
1. 13 2 11 0 0
2. 17+1 0 17+1 0 0
3. 11 0 11 0 0
4. 15 3 12 0 0
5. 18 8 10 0 0
celkem 74+1 13 61+1 0 0          —

 

2. stupeň

Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo s vyznamenáním Neprospělo Nehodnoceno Poznámka
6. 24 11 13 0 0
7. 20 13 7 0 0
8. 15 11 4 0 0
9. 12 8 4 0 0          —
Celkem 71 43            28 0 0

Celkový přehled

Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno
1. stupeň 74+1 61+1 13 0 0
2. stupeň 71 28 43 0 0
Celkem 145+1 89+1 56 0 0

Hodnocení chování: I. pololetí – 1. st.    140 žáků              2. st.  0 žáků          3. st.  0 žáků

  1. pololetí – 1. st. 145 žáků             2. st.  0 žáků          3. st   0 žáků

Přehled o výchovných opatřeních (celý šk.r.)

1. stupeň ZŠ

Ročník Počet žáků Pochvala TU Napomenutí TU Důtka TU Pochvala

ŘŠ

Důtka ŘŠ Poznámka
1. 13 0 0 0 0 0
2. 17+1 0 0 0 0 0
3. 11 3 0 0 0 0
4. 15 9 2 0 0 0
5. 18 7 0 0 0 0
Celkem 74+1 19 2 0 0 0

2. stupeň ZŠ

Ročník Počet žáků Pochvala TU Napomenutí TU Důtka TU Pochvala

ŘŠ

Důtka ŘŠ Poznámka  
6. 24 4 0 0 0 0
7. 20 2 1 0 0 0
8. 15 7 1 1 0 0
9 12 9 7 2 2 2
Celkem 71 22 9 3       2      2

Celkový přehled

  Počet žáků Pochvala TU Napomenutí TU Důtka TU Pochvala

ŘŠ

Důtka ŘŠ Poznámka  
1. stupeň 74+1 19 2 0 0 0
2. stupeň 71 22 9 3 2 2
Celkem 145+1 41 11 3 2 2

Údaje o zameškaných hodinách

  Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka
1. stupeň ZŠ 3511 47,446 0 0
2. stupeň ZŠ 3552 50,028 0 0
Celkem         7 063         48,710 0 0

Údaje o výsledcích výchovně – vzdělávacího procesu

 

Organizace výchovně – vzdělávacího procesu školy

Rozvrh hodin byl sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům psychohygieny a zohledňoval dojíždějící žáky. Školu navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Proto má každý vyučující vypracovaný individuální učební plán, který byl schválen příslušnými pracovníky pedagogicko-psychologických poraden, SPC. Školní řád, jehož součástí je i klasifikační řád, byl vypracován na základě nového školského zákona č. 561/2004, v platném znění. Informace zákonným zástupcům žáka jsou předávány pomocí zápisů v žákovských knížkách, notýscích, dále pak při pravidelných rodičovských schůzkách, které probíhaly i formou konzultací. Rodiče, zákonní zástupci žáků mohou kdykoli (po dohodě s vyučujícím) navštívit školu, a tak získat žádané informace. Spolupráce školy a PPP Klatovy a SPC Plzeň je na vysoké úrovni a je orientovaná tak, aby byla maximálně zaměřená na potřeby našich žáků. Ve škole pracuje výchovný poradce a školní metodik prevence, pod jeho záštitou jsou organizovány besedy a různé akce týkající se rizikového chování. Pro pohodové klima, panující na škole, jsou rozhodující kamarádská atmosféra a přátelské vztahy mezi žáky. Výuka je v souladu s cíli předškolního a základního vzdělávání. Cíle výuky jsou stanovené vhodně a přiměřeně k aktuálnímu stavu dané třídy a naprosto respektují individuální vzdělávací potřeby žáků. Probírané učivo vždy důsledně navazuje na předcházející téma. Školní rok 2019/2020 byl ovlivněn koronavirovou pandemií, od 11.3. 2020 škola přešla na distanční výuku, provoz MŠ byl také přerušen K obnovení provozu MŠ došlo 25.5. 2020 a v tento den mohli navštěvovat školu žáci I. stupně. Dále byly umožněny žákům 9. roč. konzultace k přípravě na přijímací zkoušky na SŠ a byly možné konzultace žáků II. stupně od 11.6. 2020. Hodnocení II. stupně bylo v jiném režimu, převažovalo hodnocení z I. pololetí školního roku 2019/2020.

Materiální podpora výuky

Vybavení a vhodnost učeben je limitována materiálními a finančními možnostmi školského zařízení. Interiér i vybavení učeben je neustále obnovován a doplňován. Postupně se vybílily učebny, vyměnila se lina ve dvou třídách I. stupně, provedla se rekonstrukce osvětlení ve třídách na II. stupni a zakoupily se nové tabule.

Ze strany všech pedagogů je patrná snaha o maximálně využití všech vhodných pomůcek, učebnic i didaktické techniky. Škola by potřebovala více prostoru (odborné učebny, šatny).

 

 

Vyučovací formy a metody

Plnění stanovených vyučovacích cílů je neustále sledováno nejen vyučujícími, ale i ředitelkou školy. Nejen při výuce je kladen velký důraz na podporu osobního a sociálního rozvoje žáků, samozřejmě i na rozvoj jejich sebedůvěry, sebeúcty, vzájemného respektování a tolerance. Velký důraz je kladen na aktivní zapojení žáků, jejich seberealizace, uplatnění individuálních možností, potřeb a zkušeností nejen ve výuce, ale i při mimoškolních akcích. Klade se důraz na sebehodnocení žáků a využívání formativního hodnocení. Všichni vyučující respektují individuální tempo žáků a umožňují všem žákům dostatečnou relaxaci. Vzhledem k dosahovaným školním výsledkům žáků lze říci, že aplikované metody jsou účelné.

Motivace žáků

Většina žáků je velice aktivní a projevuje intenzivní zájem o výuku. Vyučující se snaží nejen při vyučování předmětů s praktickým zaměřením (výchovy) využívat praktických zkušeností žáků a o propojení teorie s praxí. Převažující pozitivní hodnocení práce žáků má společně s využitím analýzy chyb vliv na zvýšení jejich motivace. Opět je zde zásah koronavirové pandemie, kdy se výchovy od 11.3. 2020 nevyučovaly.

 

 

 

Interakce a komunikace

Mezi všemi žáky na škole panují velice přátelské vztahy. Žáci respektují stanovená pravidla komunikace s učitelem i mezi sebou. Využívají možnosti vyjádřit vlastní názor a jim daný prostor k diskuzi. Žáci jsou vychováváni k vzájemnému respektu a toleranci. Nemalou měrou k tomu též přispívá společné navštěvování tříd s žáky integrovanými. Při vyučovacích hodinách mají žáci, i díky nízkým počtům žáků ve třídách, dostatečný prostor k samostatným ústním projevům a k rozvoji komutativních dovedností žáků.

 

Hodnocení žáků

Při hodnocení žáka vždy postupuje vyučující v souladu s klasifikačním řádem. Je zde patrná snaha, aby hodnocení bylo věcné, konkrétní a adresné. Samozřejmostí je respektování individuálních schopností žáků a ocenění dosaženého pokroku. Při hodnocení jsou využívány též metody vzájemného hodnocení a sebehodnocení žáků, zde je třeba ještě aktivněji využívat. Pedagog vždy žákům příslušné ohodnocení jejich výkonu náležitě zdůvodní, využívá i formativního hodnocení.

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků:

Množství akcí DVPP je ovlivněn tím, že se od II. poletí akce DVPP nekonaly, vyjma několika distančních.

Programy pro pedagogické pracovníky Počet pracovníků
DVPP ZŠ 8, MŠ 8
Samostudium Všichni pg. pracovníci
Seminář PPP Klatovy (výchovný poradce, ŘŠ)                                    2
Školení školních metodiků prevence 1
ITC 23
Legislativa, ŠVP, BOZP                                    1
Projekt SRP 2 webmináře (ředitelka, vedoucí uč. MŠ)

Mimoškolní aktivity

Akce bez termínů nemohly proběhnout z důvodu koronavirové pandemie.

Akce Měsíc účastníci
Pouťová výstava pro veřejnost IX. 250
Prezentace výtvarného kroužku s výstavou IX. 250
Exkurze Srní -Vlčí stezka           IX.           13
Přírodovědný klokan X. 25
Akademie řemesel KT XI. 30
Vv soutěž „Naše zahrádka“ X. 20
Stolní tenis okresní finále X. 2
MAMUT gymn. KT XI. 9
Týden pro zdraví II. 40
Okresní kolo Olympiády v Čj II 2
ÚP Klatovy XI 12
Mikulášská nadílka          XII.           120
Zpívání u stromečku Divadlo pana Pohody         XII.           II.           250

145

Florbalové turnaje          XI. 20
Stř. zdr. Škola Klatovy, obor kosmet. služby          XI. 30
Zlatá srnčí trofej          VI.            20
Vv soutěž PO očima dětí           —
Volejbalový turnaj 6-kový
Minivolejbal 4-kový
Přehlídka činnosti ZÚ
Hasík – program profesionálních hasičů
Prezentace výtvarných prací Sportovní den           —  

 

Matematický klokan
Výstava pouťová – výtvarný kroužek .         —
Divadelní představení Klatovy         —
Mladý zahrádkář Klatovy

 

        —   .

 

 

 

Výuka na dopravní hřišti          —
Prezentace výtvarných prací ŠD          —
Velký fotbal          —
Školní exkurze

Školní výlety Den dětí

          —

 

 

 

Účast žáků na akcích pořádaných školou

Akce Měsíc Zúčastnění
Pouťová akce – prezentace ŠD, výtvarný kroužek IX. 250
Hasík
Přespolní běh IX. 16
Florbal Klatovy

Stolní tenis okresní finále

X.

X.

25

10

Florbalový      turnaj       okrsek,

okresní finále

ČEPS Cup florbal I. st.

                    XI.

 

XI.

20

 

15

Besedy

Divadelní představení

                    —

 

 

Perníčky ke Dni matek                     —
Keramika v MŠ Vv dílna                     —

 

 

Kurz bruslení a ledního hokeje I. 52
Volné bruslení Klatovy
Plavecký výcvik                      II. (jen 3 lekce) 59
Kurz bruslení a ledního hokeje II. 45

 

Volné bruslení Klatovy

Pomlázkování

Veselé zoubky

II.

 

II.

40

 

12

Divadelní představení Klatovy
Školní, okrskové a okresní kolo recitační soutěže II

neproběhlo

Školní turnaj ve stiga – hokeji               neproběhlo

 

Účast žáků v soutěžích

 

Soutěž   Umístění
Olympiáda v českém jazyce 1. místo v okrese, krajské kolo neproběhlo
Olympiáda v dějepisu

 

Biologická olympiáda

 

 

pouze školní kolo

7. místo, 12.-15. místo, 24.

místo v okresním kole okresní kolo neproběhlo

 

Recitační soutěž

 

 

 

3. místo okrsek, postup do okresního kola – neproběhlo

Pythagoriáda                      —
Matematický klokan
Přírodovědný klokan
Anglický jazyk okres. soutěž
Mamut 5. místo
Zeměpisná olympiáda

 

soutěž My a příroda

 

Mladý zahrádkář

 

 

Zlatá srnčí trofej

 

 

 

 

 

 

Vv soutěž „Naše zahrádka“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

okresní kolo neproběhlo

 

neproběhlo

 

neproběhlo

 

 

1.,2.,3. místo kateorie. B

4.  místo

5.  místo

národní finále 7., 8.,12. místo

 

 

2.               místo kat. MŠ okresní kolo

3.               místo kat. ZŠ kolektivní práce 5. roč. – okresní kolo

 

 

 

Sportovní soutěže (okresní, krajské kolo)

Soutěž STUPEŇ ZŠ Umístění
Přespolní běh I., II. bez výraznějšího umístění
Florbal

 

 

I.

 

 

7.místo okres kat. II.

7.-8. místo dívky III., okresní finále

5.-8.. místo dívky IV. OF

 

ČEPS Cup I. 4. místo hoši okresní kolo

2. místo dívky okresní kolo

Stolní tenis

 

 

Mc Donald´s Cup

 

Minivolejbal

 

II.

 

 

——

 

——

 

1. místo dívky, 2. místo

dívky

 

neproběhlo

 

neproběhlo

Vypracovala: Mgr. Šárka Rašková, ředitelka školy

 

 

Ve Strážově dne 11. 10. 2020

 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 byla projednána se všemi pracovníky školy a byla schválena pedagogickou radou a školskou radou.

 

 

 

 

 

Categories: Výroční zprávy